rozwój
mowy
Język jest tworem, którego rozwój opiera się i wynika z właściwego kształtowania się sfer rozwojowych dziecka (rozwój motoryczny, manualny, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, zabawy, zachowań społecznych i emocji).

Mowa jest złożoną czynnością psychiczną, zależy od budowy i funkcjonowania:

 • ośrodkowego układu nerwowego
 • narządów mowy
 • narządu słuchu

Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat, a w jego przebiegu wyróżnia się:

 • okres melodii (0-1 r.ż.),
 • okres wyrazu (1-2 r.ż.),
 • okres zdania (2-3 r.ż.),
 • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 r.ż.).
Okres melodii

Dziecko w wieku od 0-3 miesięcy:

 • reaguje na głośne dźwięki
 • wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy
 • przerywa płacz słysząc nasz głos
 • głuży- wydaje dźwięki przypominające gruchanie
 • radośnie piszczy słysząc znane dźwięki
 • używa krzyku i płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb

Dziecko w wieku od 4-6 miesięcy:

 • odwraca głowę szukając źródła dźwięku
 • reaguje na zmianę tonu naszego głosu
 • zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki
 • reaguje na muzykę
 • gaworzy- powtarza ciągi sylab
 • gaworząc uśmiecha się, porusza rękami i nogami

Dziecko w wieku od 7-12 miesięcy:

 • skupia uwagę, gdy do niego mówimy
 • rozumie proste polecenia, niektóre nazwy osób, przedmiotów, czynności
 • uczestniczy w pierwszych prostych zabawach typu „Idzie rak”
 • intensywnie gaworzy
 • używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę
 • wykorzystuje gesty i mimikę by spytać lub poprosić o coś
 • samodzielnie wypowiada kilka wyrazów
 • powtarza sylaby i słowa wypowiadane przez innych
Okres wyrazu

Dziecko w wieku od 12-24 miesięcy:

 • wskazuje poprawnie niektóre części ciała
 • rozumie proste zdania (głównie polecenia, zakazy)
 • słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, wierszyków, opowiadań
 • używa wyrazów dźwiękonaśladowczych zamiast słów
 • zaczyna budować wypowiedzi dwuwyrazowe
 • może upraszczać wyrazy (np. miś-mi, daj-da, jeszcze-ecie)
 • czasowników używa najczęściej w 3 os. l. poj.
 • systematycznie rozwija słownik
Okres zdania

Dziecko w wieku od 2-3 lat:

 • wykonuje bardziej złożone instrukcje (dwustopniowe)
 • rozróżnia proste przeciwieństwa
 • pytane podaje swoje imię
 • trudne głoski może zastępować łatwiejszymi
 • zadaje pytania, stosuje przeczenia, zaczyna używać liczby mnogiej
 • może popełniać błędy gramatyczne
 • rozwija sprawność komunikacyjną i społeczną
Okres swoistej mowy dziecięcej

Dziecko w wieku od 3-4 lat:

 • reaguje na głos z innego pokoju, komunikaty z radia i telewizji
 • słucha prostych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z wysłuchanym tekstem
 • potrafi odróżnić mowę prawidłową od nieprawidłowej (np. sowa-siowa)
 • buduje coraz dłuższe zdania, używa wyrazów nazywających cechy, wyrażeń przyimkowych
 • zadaje coraz więcej pytań, pojawia się pytanie „dlaczego?”
 • może upraszczać najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r)
 • zwykle mówi płynnie, mogą pojawić się zawahania, powtórzenia głosek, sylab, wyrazów, tzw. rozwojowa niepłynność mowy

Dziecko w wieku od 5-6 lat:

 • potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania, bajki, rozumie morał
 • mówi poprawnie i wyraźnie
 • poprawnie stosuje reguły gramatyczne
 • odpowiada na bardziej złożone pytania, opowiada używając zdań złożonych
 • ma coraz większą zdolność narracji
Kolejne umiejętności artykulacyjne obrazuje tabela:

Wiek dziecka Artykulacja głosek
pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie
ok. 6 miesiąca życia dziecko powtarza usłyszane dźwięki tzw. gaworzenie
1-2 rok życia dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y
oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n, a także zmiękczone: pi, bi, mi,
pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba
2-3 rok życia dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą
oraz spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,
pojawiają się spółgłoski: s, z, c, dz, pojawiają się proste zdania
4-5 rok życia pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż oraz głoska r
5-6 rok życia utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż, r
7 rok życia technika mówienia opanowana