A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ź | Ż

A
Anuszewska-Kołakowska Ewa Neurologopeda.

gdzie pracuje?

B
Balicka Anna Neurologopeda, logopeda. Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się noworodkami z problemami w karmieniu, profilaktyką i wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Jako neurologopeda pracuje na oddziale noworodkowym w jednym z warszawskich szpitali, prowadzi praktyki z badania logopedycznego noworodka dla studentów neurologopedii.

gdzie pracuje?

Bieniek Magdalena Neurologopeda, logopeda. Ukończyła 5-letnie studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalizacja logopedia) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja neurologopedia). Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy, które zdobywała w przedszkolach, poradniach logopedycznych w służbie zdrowia oraz na licznych kursach i szkoleniach zawodowych. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii logopedycznych dzieci i młodzieży oraz dorosłych z: opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka (dyslalia), mieszanymi specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi, afazją, dyzartrią, dyslalią i innymi wadami wymowy o różnej etiologii.

gdzie pracuje?

Karolina Bińkowska Bińkowska Karolina Neurologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny. Ukończyła 5-letnie studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2011, specjalizacja logopedia) oraz dwa rodzaje studiów podyplomowych: neurologopedię (2013) w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz terapię pedagogiczną z wczesnym wspomaganiem rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej (2016). Doświadczenie zawodowe zdobywała również na licznych praktykach (w przedszkolach, placówkach medycznych, szkołach, poradniach). Systematycznie bierze udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

gdzie pracuje?

Borowy Magdalena Neurologopeda, logopeda. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie (specjalizacja neurologopedia dzieci i dorosłych). Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Ukończyła 100-godzinny staż z zakresu Metody Krakowskiej. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolu integracyjnym i w prywatnych gabinetach. Dodatkowo bezustannie się dokształca biorąc udział w kursach i szkoleniach zawodowych. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, zespołem Downa, wadami genetycznymi, dysleksją i wadami wymowy.

gdzie pracuje?

C
Cygan Izabela Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

Ć
D
Demiańczuk-Cieślak Iwona Neurologopeda, logopeda, nauczyciel mianowany, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka pedagogiki, reedukacji, logopedii Uniwersytetu Warszawskiego, a także neurologopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów w latach 2014-2018 oraz członek warszawskiej grupy terapeutów pracujących „metodą krakowską”. Prowadzi terapię dzieci z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, dyslektycznych i niedosłyszących. Od lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi Harmonia i Didasko oraz Fundacją Szansa. Prowadzi wykłady, warsztaty oraz spotkania dla rodziców i nauczycieli dzieląc się wiedzą o sposobach stymulacji, terapii funkcji językowych i poznawczych. Współautorka zbioru ćwiczeń logopedycznych, scenariuszy zajęć do klasy pierwszej, zbioru matematycznego dla klas I-III, kart pracy dla uczniów klas początkowych oraz opracowania programu do diagnozy uczniów klas I-III.

gdzie pracuje?

dranczewskadorota Dranczewska Dorota Jestem neurologopedą,  certyfikowanym instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala®,  oligofrenopedagogiem. Studia podyplomowe w zakresie Logopedii ukończyłam w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (2001). Na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyłam studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki (2003) oraz Podyplomowe Uzupełniające Studia Logopedyczne (2009). Jestem absolwentką Neurologopedii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (2017).
Pracuję jako logopeda w szkole z oddziałami integracyjnymi. Zajmuję się terapią logopedyczną i neurologopedyczną dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. W 2017 roku założyłam  gabinet logopedyczny, w którym przyjmuję pacjentów z zaburzeniami mowy w każdym wieku. Pracuję głównie z noworodkami i niemowlętami. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmuje wczesna interwencja logopedyczna, m.in. pomoc noworodkom w rozpoczęciu efektywnego przyjmowania pokarmu. Współpracuję z zielonogórską szkołą rodzenia Dla Rodziców . Terapia neurologopedyczna najmłodszych oraz prowadzenie indywidualnych lekcji Masażu Shantala to moja pasja zawodowa. Praca z dziećmi, które są od kilku godzin lub dni na świecie, daje mi wiele satysfakcji. Gdy widzę zadowolenie rodziców, czuję radość i energię do podejmowania kolejnych wyzwań. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam także w niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, prowadząc treningi słuchowe metodą prof. Alfreda Tomatisa, realizując projekty mające na celu pomoc logopedyczną mieszkańcom Zielonej Góry, uczestnicząc w realizacji projektów unijnych we współpracy z IFiPS. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów  oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.Spotkania i praca z pacjentem motywują mnie do twórczych poszukiwań. Nieprzerwanie od wielu lat dają mi radość i energię do podejmowania kolejnych wyzwań.

gdzie pracuje?

E
F

Frączek Dorota Ukończyłam dwuletnie studia z zakresu Logopedia z Glottodydaktyką, dwuletnie podyplomowe studia z neurologopedii, dwuletnie studia podyplomowe z surdologopedii oraz podyplomowe studia z pedagogiki. Dodatkowe umiejętności i wiedzę zdobywam na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Prowadzę prywatny gabinet DISPUTATIO gdzie zajmuję się szczególnie terapią osób z autyzmem. W terapii tej posługuję się między innymi opracowaną przez siebie metodą tzw. „Metoda Pokonywania Barier”. Terapia ta ma na celu wyprowadzanie dziecka z autyzmem z jego zamkniętego świata z jego nawyków i autostymulacji. Przystosowanie go w jak największym stopniu do zachowań społecznych i zniwelowanie lęków społecznych. Pierwszą osobą która była prowadzona tą metodą był mój autystyczny syn. Prowadzę terapie zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Oprócz autyzmu szczególnie inspiruje mnie do pracy terapia z osobami z afazją, dyzartrią i z Zespołem Aspergergera.

gdzie pracuje?

G
barbara_gornik Górnik-Kania Barbara Neurologopeda, logopeda, filolog. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Filologia Polska ze specjalnością nauczycielską oraz logopedyczną. Ponadto odbyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii oraz zarządzania ochroną zdrowia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Logopedycznego w Lublinie. Systematycznie uczestniczy w ogólnopolskich szkoleniach oraz warsztatach specjalistycznych. Otworzyła przewód doktorski w zakresie zaburzeń emocjonalno-komunikacyjnych u pacjentów dorosłych po wystąpieniu udaru niedokrwiennego mózgu. Od momentu ukończenia studiów pracuje czynnie zawodowo jako logopeda-neurologopeda w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Ponadto prowadzi serię zajęć wykładowych z zakresu logopedii dla słuchaczy studiów podyplomowych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Zamościu. Od niedawna współpracuje również z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego “Kangurkowo” w Zamościu.

gdzie pracuje?

ewa_gromul Gromuł Ewa Neurologopeda, logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej oraz terapii zaburzeń psychomotorycznych. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji i mowy zdobyte w placówkach służby zdrowia, poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkole specjalnej i przedszkolach. Odbyła staże, studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Współpracuje ze Studium Neurologopedii oraz Studium Logopedii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. W latach 2008 – 2013 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.Prowadzi: diagnozę logopedyczną, profilaktykę logopedyczną ( dzieci od 0 do 3lat z obciążonym okresem ciążowo – okołoporodowym), stymulację rozwoju mowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy, terapię wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

gdzie pracuje?

Grządziel Urszula Logopeda, neurologopeda kliniczny, także anglista. Obecnie studiuje na studiach podyplomowych surdopedagogikę, tyflopedagogikę i autyzm. Pracuje w szkołach integracyjnych: szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu.

gdzie pracuje?

H
Haszko Dorota Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

Hejnar-Nowak Monika Neurologopeda, pedagog specjalny.

gdzie pracuje?

I
J
dorota_jasinska Jasińska Dorota Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta uwagi słuchowej metody Tomatisa. Ukończyła studia dzienne na UMK w Toruniu– nauczanie początkowe, studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w MCDN w Ciechanowie oraz podyplomowe studia z neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ciechanowie. Prowadzi tam terapię logopedyczną z dziećmi z przedszkola specjalnego, jest również terapeutą w zespole Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka.Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym i komunikacji alternatywnej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Ponadto założyła własny gabinet logopedyczny, gdzie przyjmuje dzieci oraz osoby dorosłe z afazją i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Bierze udział w charytatywnych akcjach logopedycznych z zakresu profilaktyki logopedycznej. W ramach prywatnej działalności gospodarczej prowadzi również diagnozę i terapię uwagi słuchowej opartej na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa.

gdzie pracuje?

Jedynak Dorota Neurologopeda, logopeda, filolog.

gdzie pracuje?

K
Kieś Izabela Neurologopeda, logopeda, filolog.

gdzie pracuje?

Korżyńska-Czerech Iwona Neurologopeda, logopeda, pedagog opiekuńczo-wychowawczy.

gdzie pracuje?

Krzemińska Małgorzata Neurologopeda, logopeda, terapeuta psychomotoryki, dziennikarz.

gdzie pracuje?

Kurek Jagoda Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja logopedia) oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie i w szkołach podstawowych na terenie powiatu garwolińskiego. Praca zawodowa, kontakt z dziećmi i ich rodzicami przynosi jej dużo radości i satysfakcji.

gdzie pracuje?

Kuzimska-Bartnik Katarzyna Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

Kwaśny Agnieszka Logopeda, pedagog specjalny, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany, artysta muzyk. Absolwentka warszawskich uczelni i szkół: Akademii Pedagogiki Specjalnej (studia magisterskie w zakresie logopedii), Uniwersytetu SWPS ( studia podyplomowe w zakresie neurologopedii), Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Zarębskiego (fortepian w klasie prof. Małgorzaty Marszałek, a następnie w klasie prof. Marii Kofman) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego (organy w klasie prof. Tomasza Kalisza). Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedy (z  wykorzystaniem wiedzy i umiejętności muzycznych).  Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, obecnie również członek Zarządu PTNL.

gdzie pracuje?

Kwiatkowska-Żelazny Grażyna Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu glottodydaktyki, integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią opóźnionego rozwoju mowy, zaburzoną artykulacją dzieci oraz młodzieży. Posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, także na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Przedmiotem największego zainteresowania jest terapia mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w stosowaniu wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Pracuje także z osobami dorosłymi z afazją oraz innymi zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Od wielu lat współpracuje z Podyplomowym Studium Logopedycznym na UKSW.   

gdzie pracuje?

L
Lipińska – Pochylska Justyna Neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny.

gdzie pracuje?

Ł
Łuczak Katarzyna Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

M
Maciejczuk Arletta Neurologopeda, logopeda, nauczyciel.

gdzie pracuje?

Miklaszewska Olga Neurologopeda.

gdzie pracuje?

malgorzata_moniak Moniak Małgorzata Neurologopeda, logopeda, lekarz. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Praca logopedy to dla niej źródło satysfakcji i radości płynącej ze spotkania z małym pacjentem. Cenne doświadczenie zdobyła pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, gdzie prowadziła indywidualną oraz grupową terapię dzieci w wieku 2-8 lat z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Podstawą jej pracy jest zarówno stymulowanie mowy, jak i oddziaływanie na wszystkie sfery rozwojowe. Pomaga dzieciom zyskać wiarę we własne siły dzięki indywidualnemu podejściu i trosce o zbudowanie dobrej relacji z podopiecznymi. Przyjazna atmosfera, w której dzieci czują się bezpiecznie, zachęca je do komunikacji oraz sprzyja rozwojowi mowy. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, alalią, afazją dziecięcą, SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego, w wyniku których dziecko – choć słyszy i jest sprawne umysłowo – wyraźnie wolniej rozwija mowę), niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym oraz opóźnionym rozwojem mowy spowodowanym zespołami genetycznymi (Zespół Downa, Zespół Williamsa i in.). Zajmuje się też korekcją wad wymowy.

gdzie pracuje?

Muszyńska Małgorzata Neurologopeda, logopeda, filolog. Prowadzi diagnozę logopedyczną oraz terapię, udziela konsultacji logopedycznych, współprowadzi grupę dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

gdzie pracuje?

N
Natuniewicz Danuta Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

O
Oczko Agnieszka Neurologopeda, logopeda. Obejmuje opieką dzieci, młodzież, dorosłych, osoby starsze. Prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię metodą Tomatisa.

gdzie pracuje?

Aleksandra Czarczyńska-Orchowska Orchowska Aleksandra Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.
Prowadzi terapię osób z afazją, dyzartrią oraz pragnozją. Prowadzi treningi stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze u osób starszych.
Jest wykładowcą akademickim. Współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dot. Diagnozy i terapii afazji oraz dyzartrii. Doświadczenie zdobywała pracując jako neurologopeda w dwóch szpitalach na oddziałach neurologicznych oraz oddziałach leczenia udarów mózgu.
Jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji ORCHidea, którą stworzyła, by pomagać dorosłym osobom z deficytami neurologicznymi w jeszcze szerszym zakresie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.Dane kontaktowe:
www.fundacjaorchidea.pl
www.neuro-log- poznan.com.pl

gdzie pracuje?

Osuch Wioleta Neurologopeda, logopeda, surdologopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej. Odbyła staże, studia podyplomowe, kursy podnoszące kwalifikacje w zakresie terapii i diagnozy logopedycznej. Współpracuje na stałe ze Studium Neurologopedii, Studium Logopedii, Studium Wczesnego Wspomagania przy SWPS w Warszawie. Od 2004 r. przewodnicząca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Za tę inicjatywę w 2006r. otrzymała Nagrodę Prezydenta m st. Warszawy. W 2007 r. rozpoczęła nowatorski program, obejmujący diagnozę i terapię dzieci ze żłobków dzielnicy Bielany w Warszawie. Obecnie prowadzi badania nad rozwojem systemu językowego u dzieci do 3. roku życia.

gdzie pracuje?

P
Piotrowska Iza Piotrowska Izabela Neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią: afazji (zaburzeń mowy w następstwie udarów mózgowych, chorób degeneracyjnych, urazów czaszkowo-mózgowych), zaburzeń artykulacji u dzieci i dorosłych, opóźnionego rozwoju mowy, dyzartrii, jąkania, upośledzenia umysłowego, Zespołu Downa, oligofazji (zespół zaburzeń językowych u osób upośledzonych umysłowo) oraz nauką mowy osób autystycznych.

gdzie pracuje?

Monika Plata Plata Monika Jestem neurologopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. Prowadzę również treningi słuchowe: Neuroflow oraz Indywidualną Stymulację Słuchu Johansena.Pracuję z polskimi pacjentami dwujęzycznymi w Londynie w ramach: – Poradni Rodzinnej działajπcej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologów; – polskich szkołach sobotnich: Hounslow, South Croydon oraz Willesden Green; – Prywatnej Przychodni Lekarskiej Poland Medical; – własnego gabinetu logopedycznego.Współpracuję również z londyńską fundacją Connect – The Communication Disability Network, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazają na skutek udarów mózgu.Obecnie jestem doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, gdzie prowadzę wykłady oraz udzielam konsultacji w ramach uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej.

gdzie pracuje?

Pruchniewska Anna Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

R
Radkiewicz Kamila Neurologopeda, logopeda, muzykoterapeuta. Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalizacja logopedia) oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja neurologopedia). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji (dyslalia, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, mózgowe porażenie dziecięce, dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, zespół Aspergera, zespoły genetyczne, upośledzenie umysłowe, zaburzenia połykania). Od 2013 roku członek Komisji Etyki w PTNL. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, szkołach podstawowych na terenie powiatu łowickiego, w Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach, warsztatach. Z zamiłowania jest praktykiem / terapeutą spełniającym się w swym zawodzie.

gdzie pracuje?

izabela_radzikowska Radzikowska Izabela Neurologopeda, logopeda, nauczyciel. Absolwentka Logopedii Ogólnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel i logopeda. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, jąkającymi się, z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią oraz dysleksją. Pracuje także z osobami dorosłymi z afazją oraz innymi zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

gdzie pracuje?

Rogalska-Wojciechowska Jolanta Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

Rosa Grażyna Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

S
katarzyna_salata Salata Katarzyna Neurologopeda, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC, nauczyciel emisji głosu.

gdzie pracuje?

Samuś Agnieszka Mirosława Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI.

gdzie pracuje?

Sowała-Rembielak Anna Neurologopeda, logopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci, oligofrenopedagog, specjalista terapii ręki. Prowadzi: diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną dzieci i dorosłych oraz profilaktykę logopedyczną w ramach wczesnej interwencji logopedycznej. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówce służby zdrowia i placówkach oświatowych oraz w ramach prywatnej praktyki logopedycznej.

gdzie pracuje?

Stecko Elżbieta Logopeda.

gdzie pracuje?

Stypułkowska Ewelina Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

Surlejewska-Cieślik Joanna Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

aneta_szumska Szumska Aneta neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta metody krakowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

gdzie pracuje?

Ś
T
Trociewicz Edyta Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

U
W
Widz Ewa Neurologopeda, surdologopeda.

gdzie pracuje?

Więcek Barbara Neurologopeda, logopeda, surdopedagog. Od wielu lat pracuje z dziećmi z wadą słuchu. Ukończyła surdopedagogikę na WSPS-ie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), logopedię na UW i neurologopedię na SWPS-ie. Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpie mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubi.

gdzie pracuje?

Wiśnioch Anna Maria Neurologopeda, logopeda, pedagog.

gdzie pracuje?

Wojcieszuk Iwona Neurologopeda, logopeda.

gdzie pracuje?

Wójcicka Alina Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i dorosłych z róznorodnymi zaburzeniami artykulacji, zaburzeniami mowy i rozwoju językowego. Prowadzi terapię w przypadkach porażenia nerwu twarzowego, terapię karmienia dzieci z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów. W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. metody terapii miofunkcjonalnej, Terapię Pozycji Oralnej w przypadkach apraksji i zaburzeń procesów motorycznych związanych z mową oraz kinesiology taping – plastrowanie dynamiczne. Wieloletnią praktykę i doświadczenie łączy z prawdziwą pasją zawodową.

gdzie pracuje?

Wrzołek-Kamińska Elżbieta Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI.

gdzie pracuje?

Wyciszkiewicz Katarzyna Neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog.

gdzie pracuje?

Z
Zarzycka-Kożuszek Agnieszka

gdzie pracuje?

Ź
Ż