statut Statut Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Neurologopedów
z siedzibą w Warszawie, ul.Chodakowska 19/31


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Neurologopedów zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie przy
ul. Chodakowskiej 19/31.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1.   Integracja środowiska neurologopedów.
2.   Samokształcenie i wymiana doświadczeń.
3.   Upowszechnianie wiedzy z zakresu neurologopedii.
4.   Działalność naukowa i badawcza.
5.   Promocja rzetelności zawodowej i etyki neurologopedów.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.   Organizację wykładów, szkoleń, konferencji i warsztatów dla:

 • specjalistów,
 • osób zainteresowanych problematyką.

2.   Działalność wydawniczą: publikację materiałów szkoleniowych i tekstów własnych dla rodziców,

      nauczycieli i terapeutów.
3.   działanie na rzecz środowiska logopedów różnych specjalności
4.   podejmowanie współpracy ze środowiskami: medycznym, psychologicznym, rodzinnym i innymi.
5.   zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii na temat problemów osób z zaburzeniami mowy o podłożu

      neurologicznym, m.in. jako biegły sądowy.
6.   udział w audycjach telewizyjnych i radiowych.
7.   współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.
8.   Udzielanie rekomendacji ośrodkom kształcącym neurologopedów.
9.   Udzielanie rekomendacji gabinetom neurologopedów.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 12

1.   Członkiem zwyczajnym może być neurologopeda.
2.   Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

      prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
3.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która

      zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu

      przez swojego przedstawiciela.
4.   Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie

      pisemnej deklaracji.
5.   Tytuł członka honorowego może otrzymać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
      stowarzyszenia lub zasłużyła się w szczególny sposób dla Stowarzyszenia.

§ 13

1.   Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 • organizowania i udziału w różnych formach działalności statutowej Stowarzyszenia.

2.   Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • dbałość o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.

§ 14

1.   Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone

      w § 13 ust. 1 pkt 2 i 4 statutu.
2.   Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach

      Stowarzyszenia.
3.   Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1,3 i 4.
4.   Członek honorowy ma prawo zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia oraz

      do uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.   Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1,3 i 4.

§ 15

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 • naruszenie statutu lub zasad etyki zawodowej.

2.   W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3.   Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków

      w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4.   Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

1.   Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Etyki.

§ 17

1.   Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór

      odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
      Zebrania Członków.
2.   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie
      kadencje.
3.   Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,       przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut       stanowi inaczej.
4.   Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3       głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie       uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5.   Uchwały Komisji Etyki, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów,       przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały       pełnego składu Komisja Etyki może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 20

1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.   Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 maja.
3.   Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.   Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze,
      członkowie.
5.   Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych
      członków na okres jednego roku spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu
      i Komisji Rewizyjnej.
6.   Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 20 % członków Stowarzyszenia.

8.   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków
      co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
9.   Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
      obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§ 22

1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
      Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.   Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz trzech do pięciu członków, w tym wiceprzewodniczącego,
      sekretarza i skarbnika.
3.   Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia jest dwóch członków zarządu.
4.   Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
5.   Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10.000,00 złotych.
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów w celu wykonywania zadań statutowych.

§ 24

1.   Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
      działalnością.
2.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.   Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Komisja etyki

§ 27

1.   Komisja Etyki jest organem Stowarzyszenia powołanym do zajmowania stanowiska w sprawach
      spornych dotyczących kompetencji i rzetelności pracy neurologopedów.
2.   Komisja Etyki składa się z trzech członków.
3.   Komisja Etyki przedstawia swoje opinie Zarządowi.
4.   Komisja Etyki działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28

W przypadkach określonych w § 25 ust 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

1.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
 • dotacje i subwencje.

2.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
      członkowie wpłacają składki, wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej. Wysokość składek określa
      Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
      przepisami.

§ 31

1.   Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
      majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: w tym przewodniczącego
      i wiceprzewodniczącego.
2.   Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
      Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
      członków uprawnionych do głosowania.
2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
      przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają
      odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzy-
      -szeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).